DIY-paper mushroom with worm/video for kids/kids craft/origami/gấp cây nấm & con sâu/gấp giấy nghệ t

DIY-paper mushroom with worm/video for kids/kids craft/origami/gấp cây nấm & con sâu/gấp giấy nghệ t

Today I will show you how to make 3D mushroom with a worm hôm nay chúng ta sẽ cùng làm cây nấm và con sâu nhé what you need to do_bây giờ chúng ta cần chuẩn bị you need to prepare 2 color papers _ 2 tờ giấy màu choose your favorite color-chọn màu bạn thích nhé a pen – bút a scissor – kéo a glue or double side tape -keo dán hoặc băng dính 2 mặt lets start _ cùng bắt đầu nhé 1st step-đầu tiên you need to have 2 squares-cắt 2 hình vuông.

Source: Youtube